ראש השנה - פותחים שנה חדשה - הרב יוסי טוויל

אנו קרובים מאד ליום שבו 'אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם'. ראש השנה-יום הדין כבר בפתחנו וכמדי שנה נשאל את עצמנו מה ראוי שיעשה כל אחד מאתנו כדי לזכות בדין, לצמוח ולהתפתח בשנה הבאה עלינו לטובה.
כולנו שומעים עצות טובות, סגולות, ורעיונות חשובים ומועילים לקראת יום הדין. לכולם יש מקום של כבוד ,לכולם יש חשיבות וערך. 
ננסה להציע כיוון להתחדשות ולשינוי לקראת השנה החדשה שיש בו יכולת ממשית להשפיע לברכה בשנה החדשה והוא בר-השגה לכל אחד ואחת מאתנו.
הגמרא במסכת תענית מספרת:
"מעשה ברבי אליעזר שירד לפני התיבה ואמר עשרים וארבע ברכות ולא נענה. ירד רבי עקיבא אחריו ואמר: 'אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה, אבינו מלכנו למענך רחם עלינו', וירדו גשמים. הוו מרנני רבנן. יצתה בת קול ואמרה: לא מפני שזה גדול מזה אלא שזה מעביר על מידותיו וזה אינו מעביר על מידותיו " (תענית דף כ"ה).
תפילתו של רבי עקיבא נענית ,יותר מתפילתו של רבי אליעזר-רבו הגדול ,מכיוון שרבי עקיבא מצליח 'להעביר על מידותיו' .למחול, לסלוח, לוותר, לא להקפיד על כבודו יתר על המידה, להעלים עין גם כשנדמה שמישהו פגע בי או לא נהג בי בכבוד הראוי.
ברוח דומה לימדונו חכמינו:
"אמר רבא כל המעביר על מדותיו, מעבירין לו על כל פשעיו, שנאמר "נושא עון ועובר על פשע"- למי נושא עון? למי שעובר על פשע". (מסכת ר"ה ,דף י"ז)
"המעביר על מידותיו"-מפרש רש"י: "שאינו מדקדק למדוד באותה מידה למצערים אותו, ומניח מידותיו והולך לו". 
"מעבירין לו על כל פשעיו"-מפרש רש"י:"אין מידת הדין מדקדקת אחריו, אלא מנחתו והולכת" 

היכולת שלנו 'להתקפל', 'להתכופף' ולוותר קצת על כבודנו--- משמשת הסנגור הטוב ביותר לימי הדין. מידת הדין 'מניחה' לנו והולכת.
בר"ה אנו ממליכים את ה' עלינו. מהי אותה ההמלכה? מה משמעותה? המלכת ה' פירושה-אני מנמיך את עצמי, יודע את מקומי, מבין שאינני עומד במרכז העולם וממילא מקבל עלי את מלכותו של ה'. אם אני מעביר על מידותיי- זהו בסיס איתן לקבלת מלכותו של ה' עלי באמת ובתמים.
מי מאתנו לא נפגע במהלך השנה, מי מאתנו לא חש שאשתו/ילדיו/ קרוביו/חבריו נהגו בו שלא בכבוד הראוי. אנו נושאים על ליבנו מטענים כבדים של כעסים, עלבונות ,תסכול וטינה.
זה הזמן להיענות לאתגר. לוותר, לסלוח, להתכופף קצת ולקבל עלינו את מלכותו של ה' במהרה.
אם ננהג בדרך זו, אם נקבל על עצמנו לשנות גישה ולמחול על כבודנו--- הדבר יקרין אור וטוב על משפחתנו ועל הסובבים אותנו. לאט לאט נגלה שגם הסובבים אותנו משנים גישה ומעבירים על מידותיהם .זהו מפתח מיוחד המאפשר לנו להתפלל לשנה טובה ומבורכת ולזכות שהקב"ה אכן ימלא משאלותינו לטובה בזכות היותנו מעבירים על מידותינו.
יהי רצון שהקב"ה יכתוב את כולנו לחיים טובים ולשלום, מתוך נחת, בריאות, ברכה והצלחה. יזכנו ה' לגדל את בנינו לתורה, מידות ומעשים טובים ולראות ב'שמחה לארצך,ששון לעירך וצמיחת קרן לדוד עבדך' .
'תחל שנה וברכותיה'